Īstenots projekts “SABIEDRĪBAS DZĪVES KVALITĀTES UZLABOŠANA – ALTERNATĪVĀ STRĪDU RISINĀŠANA AR MEDIĀCIJAS PALĪDZĪBU”

Pateicoties mūsu biedra Lolitas Strodes iniciatīvai un aktīvai darbībai 2016.gadā ir īstenots ASV vēstniecības Latvijā, ASV vēstniecības Rīgā Mazo grantu programmas ietvaros finansēts projekts “SABIEDRĪBAS DZĪVES KVALITĀTES UZLABOŠANA – ALTERNATĪVĀ STRĪDU RISINĀŠANA AR MEDIĀCIJAS PALĪDZĪBU”

Šī projekta mērķis – veicināt, popularizēt un attīstīt mediācijas ideju Latvijas reģionos kā mūsdienīgu un kvalitatīvu konfliktu risināšanas veidu ir sasniegts. Projekta mērķauditorija bija dažādas iedzīvotāju grupas – vadošie speciālisti un organizāciju vadītāji, studējošie jaunieši, pašvaldības pārvaldes darbinieki un citi interesenti, ar kuru starpniecību tālāk tiks popularizēta iespēja risināt konfliktus ar mediācijas palīdzību.
Projekta galvenās aktivitātes notika semināru, diskusiju un praktisku nodarbību formā, tādā veidā tika radīta iespēja katrai konkrētai mērķauditorijai strādāt pie saņemtās informācijas tālākas nodošanas gan savos uzņēmumos, gan valsts iestādēs, gan saviem draugiem, kolēģiem, radiniekiem.
Biedrības “Mediācija un ADR” biedra Lolita Strode (Apvienība I.K.P.) īstenotā projekta aktivitātes tika realizētas dažādās Latvijas vietās. Tika ieguldīts apjomīgs brīvprātīgais darbs no citu praktizējošo mediatoru puses, sniedzot konsultācijas, palīdzot organizēt tikšanās.

I. 2016.gada 1. novembris. Nodarbinātības Valsts Aģentūra Rēzeknes filiāle

Šīs semināra – ievadlekcijas/diskusijas dalībnieki bija NVA darbinieki (18 klausītāji), kuri ikdienā apkalpo grūtībās nonākušus LR iedzīvotājus, veic pārrunas, piedāvā apmācības un protams palīdz risināt dažāda līmeņa konfliktus. Ar piemēriem tika izprasta konfliktu būtība un metodes, kā mediators palīdz konfliktā esošajām pusēm. Klausītājiem bija nozīmīgi saņemt apliecinājumu, ka viņi paši, kā konfliktā iesasitītā puse, var veiksmīgi sarunas gaitā pielietot mediācijas metodes.
Pēc diskusijas vairāki dalībnieki izrādīja interesi par mediatora profesijas apgūšanu.

II. 2016.gada 10.novembris. Jelgavas pašvaldības sociālo lietu pārvalde

Šīs ievadlekcijas dalībnieki bija pašvaldības sociālo lietu pārvaldes un medicīnas aprūpes centra darbinieki (9 klausītāji). Klausītāji aktīvi iesaistījās diskusijā, minot piemērus no ikdienas konfliksituācijām, uzdodot jautājumus par šo situāciju iespējamo atrisināšanu. Tika izspēlēta neliela “lomu spēle” , kas ļāva dziļāk izprast mediatora lomu, nepieciešamo kompetences apjomu, īpašības.
Pēc noslēguma diskusijas dalībnieki interesējās par iespējām apgūt mediatora prasmes un stāstīja par situācijām, kuru risināšanā viņi jau bija gatavi mainīt savu nostāju pret otru pusi.

III. 2016.gada 23.novembris. Sevis pilnveidošanas centrs “Rītausma”,  Valmiera

Savukārt šīs ievadlekcijas klausītāji (4 dalībnieki) , pārstāvēja dažādas nozares – uzņēmuma vadītājs, tekstilmāksliniece, veterinārārste, individuālais komersants.
Darba metode šajā grupā tika pieskaņota klausītāju temperamentiem un darbs notika vienlaicīgi spēlējot “lomu spēli” un apgūstot mediācijas principus, metodes, tiesiko regulējumu.
Ar Sevis pilnveidošanas centra “Rītausma” vadītāju pēc ievadlekcijas tika panākta vienošanās par mediatoru apmācību Valmierā un dažādu interešu grupu izveidošanu, kas skar mediācijas un dialoga jautājumus.

IV. 2016.gada 1.decembris. Latvijas Lauksaimniecības Universitātes “Mūžizglītības centrs”

Uz šo semināru – ievadlekciju ieradās 16 LLU studenti kopumā pārstāvot 7 fakultātes. Atsaucība, interese, degsme ar kādu jaunieši strādāja , ļāva plašā diapazonā iepazīstināt gan ar mediācijas teorētisko, gan praktisko pusi. Tika izspēlētas vairākas “lomu spēles”, kuru laikā dalībnieki aktīvi strādāja un , uzdodot jautājumus, iepazina mediatora darba metodes, īpašības, saprata klausīšanās nozīmību šajā procesā.

Ar Latvijas Lauksaimniecības Universitātes “Mūžizglītības centra” vadītāju tiek plānots veidot apmācību ciklu par mediāciju un dialogu veidošanu ne tikai studentiem, bet arī citiem interesentiem.

V. 2016.gada 6.decembris. Ozolnieku novada Ozolnieku vidusskola

Tikšanās ar vidusskolas pedagogiem un vadību (27 klausītāji) noritēja saspringtā gada noslēguma gaisotnē. Klausītāji ievadlekcijas laikā tika informēti par mediācijas procesu kopumā, kā arī tika sniegta informācija par īpašu mediācijas programmu tieši mediācijām skolā, kur tiek apmācīti skolēni-mediatori.

Ar vidusskolas karjeras pedagogu tika pārrunāta iespēja atsevišķām lekcijām 2017.gadā skolēniem un Vecāku padomes locekļiem, kā arī tālākas sarunas ar pedagogiem par skolēnu-mediatoru apmācību.