Supervīzijas piedāvājums mediatoriem

No 2019.gada 16.aprīļa līdz 28.maijam un no 15.oktobra līdz 3.decembrim notika divas supervīziju grupas mediatoriem biedrības “Mediācija un ADR” pilotprojekta ietvaros.

Apmeklējot supervīziju nodarbības mediatori ieguva:

  • Mediāciju vadīšanai un darbam ar konfliktējošiem klientiem nepieciešamo emocionālo un psiholoģisko atbalstu;
  • Mediatoru tālākizglītību, balstoties refleksīvajā praksē, kas ir pieredzē balstīta pieaugušo izglītības metode;
  • Mediatora prasmju un zināšanu pilnveidi, analizējot un izspēlējot savus un citu kolēģu mediācijas gadījumus, risinot problēmsituācijas un daloties pieredzē ar citiem kolēģiem;
  • Piederības izjūtu – stiprinot saikni un attiecības ar citiem praktizējošiem mediatoriem;
  • Prasmi izmantot savus iekšējos un ārējos resursus, izveidojot un izmantojot efektīvu atbalsta sistēmu profesionālo grūtību pārvarēšanai;
  • Biedrības izsniegtu dokumentu par mediatoru sertifikācijai un atestācijai nepieciešamo tālākizglītības apguvi (16 ak.st. par viena supervīzijas cikla apmeklējumu)

Supervīzijas vada: Lelde Kāpiņa (sertificēta mediatore, sistēmiskā ģimenes un pāru terapeite, RSU Supervīzijas studiju programmas studente)