I MODULIS

Mediācijas pamatkurss biedrības ietvaros tiek rīkots no 2009.gada un veido I moduli biedrības piedāvātajā mediācijas mācību programmā. To vada biedrību “Mediācija un ADR” un “Integrācija sabiedrībai” pasniedzēju grupa.

I MODULIS – MEDIĀCIJAS PAMATKURSS

Mediācijas pamatkurss paredzēts interesentiem, kas vēlas kļūt par mediatoriem vai apgūt konfliktu risināšanas pamatprasmes to izmantošanai profesionālajā darbībā un ikdienas dzīvē. Mācības notiek tikai klātienes formātā četras dienas pēc kārtas. Mediatora prasmju apguvei būtiska ir katra dalībnieka klātbūtne, nedalīta uzmanība un līdzdalība visās nodarbībās.

Nākamais Mediācijas pamatkurss notiks 2024.gada 16. – 19. maijā, grupā 12-15 dalībnieku: pieteikuma anketa

Kursa struktūra: kurss veidots kā 40-stundu intensīva apmācība – liela daļa nodarbību notiek mazās grupās, īpaši uzsverot praktisko mediatora prasmju apguvi. Pēc nodarbībām seko rakstiskais mājas uzdevums – vairāki patstāvīgi uzdevumi, kas jāiesniedz divu nedēļu laikā pēc kursa pabeigšanas, lai nokārtotu kursa prasības un saņemtu apliecību par mediācijas pamatprasmju apguvi.

Mācību metodes: Lekcijas, praktiskie vingrinājumi mazās grupās, mediācijas lomu spēles, mācību filmas, grupas diskusijas, refleksija, teorētiskais kopsavilkums par apgūto.

Pasniedzēju / dalībnieku skaita proporcija: Praktisko iemaņu efektīvam treniņam un aktīvas atgriezeniskās saiknes nodrošināšanai no mācībspēku puses kursa laikā pasniedzēju / dalībnieku skaita proporcija: viens pasniedzējs / 4-6 dalībnieki.

Dalībnieku novērtējums: visa kursa gaitā pasniedzēji vēro dalībnieku prasmes un izaugsmi saskaņā ar mediatora prasmju vērtēšanas kritērijiem (dalībnieki tos saņem kursa sākumā). Arī rakstisko mājas darbu pasniedzēji novērtē un sekmīgu vērtējumu saņēmušiem dalībniekiem tiek izsniegts biedrību “Mediācija un ADR”un “Integrācija sabiedrībai” kursa apliecība par mediācijas pamatkursa un I līmeņa mediatora prasmju apgūšanu. Lai iegūtu kursa beigšanas apliecību, priekšnosacījums ir visu nodarbību apmeklējums.

Ja kursa gaitā vai mājas darbā dalībnieka vērtējums ir nepietiekams, tiek izsniegts apliecinājums par piedalīšanos kursā.

Kursa saturs:

 • Mediācijas jēdziens, pamatprincipi, vēsture
 • Alternatīvie domstarpību risināšanas (ADR) veidi
 • Mediācijas procesa posmi
 • Procesa organizācija
 • Konflikta teorija
 • Saskarsmes prasmes mediācijā
 • Emocijas un mediācija
 • Sarunu vadīšanas principi
 • Pozīcijas, vajadzības un intereses
 • Advokātu un citu konsultantu loma, atbalsta personu loma mediācijas procesā
 • Mediatora ētika
 • Mediācijas vienošanās juridiskie aspekti
 • Mediācijas priekšrocības un trūkumi dažādās tiesību jomās
 • Mediācijas aktualitātes Latvijā

Mācībspēki: visi pasniedzēji ir praktizējoši mediatori ar pieredzi dažādu strīdu risināšanā (ģimenes, darba, mantojuma, komercstrīdos, krimināllietās u.c.):

Laima Zelmene: sertificēta mediatore (sert.Nr. 14/1), Sertificētu mediatoru padomes locekle. Praktizējoša mediatore kopš 2004. gada. Cietušo atbalsta centra vadītāja, biedrības “Mediācija un ADR” dibinātāja un valdes locekle no 2005.-2011.gadam. Izmanto mediācijas elementus arī zvērināta advokāta praksē. Plaša pieredze mediācijā dažādās tiesību nozarēs: ģimenes, darba, mantojuma, komerctiesībās. Piedalījusies Jāņa Boļa (ASV) kursā “Mediācija un sarunu vadīšana” Rīgas Juridiskajā augstskolā (2004), kā arī Vācijas treneru vadītajā mediatoru apmācībā Tieslietu ministrijas Twinning projekta ietvaros (2006) un apguvusi padziļinātu mediatoru apmācību “Advanced Mediation Training” (UK Lamb Building ADR and RGSL, 2008). Vadījusi mediatoru prasmju apmācību dažādu profesiju pārstāvjiem (sociālajiem pedagogiem, psihologiem, skolotājiem, advokātiem).

Ulla Zumente – Steele: mācību trenere mediācijas jautājumos kopš 2004. gada, vieslektore Rīgas Stradiņa Universitātē un Rīgas Juridiskajā augstskolā. Vadījusi vairāk nekā 100 mācību kursu biedrības mācību projektos, augstskolās, Latvijas Tiesnešu mācību centrā, bāriņtiesām u.c. Grāmatas “Mediācija skolā” sastādītāja (Bērnu un ģimenes lietu ministrija, 2007) un skolu mediatoru mācību vadītāja. Kopš 1999. gada strādā Rīgas Juridiskās augstskolas administrācijā. Biedrības “Mediācija un ADR” dibinātāja un valdes locekle (2005-2011; 2017 – līdz šim brīdim). Apguvusi mediatora prasmes Regent’s College London School of Psychotherapy and Counselling kursā (2007), ģimenes mediatoru mācībās ASV (2005, Hamline University St Paul, MN), un starptautiskās ģimenes mediācijas kursā “Training of Trainers in International Family Mediation” Briselē (2012). Piedalījusies Vācijas treneru mācībās mediatoriem Tieslietu ministrijas Twinning projekta ietvaros un Lielbritānijas treneru padziļinātajās mācībās “Advanced Mediation Training” (UK Lamb Building ADR and RGSL). Darbojusies kā sertificēts Valsts Probācijas dienesta brīvprātīgā izlīguma starpnieks (2009-2013).

Lelde Kāpiņa: sertificēta mediatore (sert.Nr. 14/7), praktizējoša un akreditēta mediatore (Regent’s College London School of Psychotherapy and Counselling, 2007, Integrierte Mediation e.V. Mediator** sertifikāts, 2012) sertificēts Valsts probācijas dienesta brīvprātīgais izlīguma starpnieks. Apguvusi papildus kursus Tieslietu ministrijas mediatoru mācībās Twinning projekta ietvaros (2007) un padziļinātu mediatoru apmācību “Advanced Mediation Training” (UK Lamb Building ADR and RGSL, 2008), Niall Kearney (Skotija) padziļināto mediācijas pasniedzēju kursu “Training for Trainers”(Norvēģijas Nacionālais mediācijas centrs, 2008), Jāņa Boļa (ASV) kursu “Darījumu sarunas un mediācija”(Juridiskā koledža, 2009), Starptautisko ģimenes mediatoru apmācības kursu (ChildFocus, MiKK, 2011), u.cPraksē ģimenes lietu mediācija, attiecību un darba konfliktu risināšana, izlīgumi ar starpnieka palīdzību krimināllietās. No 2009.-2016.gadam strādājusi kā Rīgas bāriņtiesas mediatore. No 1994.-2011.gadam socioloģisko un mārketinga pētījumu veikšana, specializējusies kvalitatīvajos pētījumos, fokusa grupu diskusiju un padziļināto interviju moderatore.
Sistēmiskā ģimenes psihoterapeite (2015). Smilšu spēles terapeite (2018). Supervizore (RSU, 2020).

Dalības maksa: EUR 450 (2024.g. 16.-19.maija kursam).

Papildinformācija: Ulla Zumente – Steele, e-pasts ullazumente(at)gmail.com