Ētikas kodekss

EIROPAS MEDIATORU RĪCĪBAS KODEKSS

Šajā rīcības kodeksā izklāstīta virkne principu, kurus individuāli mediatori var brīvprātīgi apņemties ievērot, pašiem uzņemoties atbildību par to ievērošanu. Tas domāts piemērošanai visa veida mediācijās civillietās un komerclietās.

Tāpat arī organizācijas, kas sniedz mediācijas pakalpojumus, var apņemties tam sekot, lūdzot mediatorus, kas darbojas to paspārnē, ievērot šo kodeksu. Organizācijām dota iespēja sniegt informāciju par tiem pasākumiem, kurus tās realizē, lai veicinātu to, ka atsevišķi mediatori ievēro šo kodeksu, piemēram, nodrošinot apmācības, novērtējumu un monitoringu.

Šajā kodeksā mediācija tiek definēta kā jebkurš process, kurā divas vai vairāk puses apņemas iecelt trešo pusi – mediatoru, lai tā palīdzētu pusēm atrisināt domstarpības, panākot vienošanos bez tiesvedības, neatkarīgi no tā, kā šādu procesu sauc vai ir ierasts apzīmēt katrā dalībvalstī.

Šī kodeksa ievērošana neskar nacionālo likumdošanu vai atsevišķas profesijas regulējošos noteikumus.